Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/deb28829/domains/apollon-mc.nl/public_html/DbConnector.php on line 29

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/deb28829/domains/apollon-mc.nl/public_html/admin/DbConnector.php on line 29

Apollon biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Het betreft een 2e lijns praktijk waarvoor verwijzing nodig is door huisarts, medisch specialist of 1e lijns professional. Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar vindt plaats via Psychologenpraktijk Fumau te Vught, met wie Apollon een samenwerkingsverband heeft. 

De naam Apollon is afgeleid van de Griekse god Apollon, die in de mythologie symbool staat voor licht, verlichting en geneeskunde. Deze aspecten kenmerken globaal onze visie op zorg aan mensen uit bovengenoemde doelgroep. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij streven naar een professionele persoonlijke werkrelatie,  doelgericht en efficiënt, met heldere communicatie en minimale bureaucratie.  
 
Apollon kent een functioneel samenwerkingsverband tussen psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast werken we op indicatie samen in een regionaal netwerk, met diverse vaktherapeuten zoals o.a : dramatherapeut, speltherapeut en PMT.

We werken vanuit een integratieve visie en methodiek   volgens het biopsychosociale werkmodel. Binnen onze holistische benaderingswijze van de problematiek diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij mensen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Hierbij kan men denken aan: stemmingsproblemen, burn-out, arbeidsgerelateerde problematiek, trauma, verwardheid, angst, fobie, dwang, onverklaarde lichamelijke klachten, ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsproblemen, als ook partnerrelatie- en gezinsproblematiek. Daarnaast is er binnen Apollon specifieke expertise en ervaring op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en niet aangeboren hersenletsel.

Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek kunnen wij u zowel een kortdurende als langdurende therapie bieden, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en mogelijkheden. Concreet betekent dit dat het behandelaanbod kan bestaan uit diverse therapievormen zoals o.a.: interpersoonlijke therapie (IPT), cognitieve gedragstherapie (CGT), client-gerichte therapie, schematherapie, relatie-therapie, EMDR, steunende structurerende activerende behandeling/begeleiding en medicamenteuze therapie.

Na online aanmelding wordt u uitgenodigd voor een of meerdere  intakegesprekken. Na de intake-fase volgt een adviesgesprek waarin de bevindingen van de intake, diagnostiek en behandeladvies besproken worden met u. Indien u zich kunt vinden in het behandeladvies wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling kan starten. Tijdens de behandeling worden de gestelde doelen en resultaten periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Kosten en vergoeding

De kosten voor een behandeling binnen Apollon vallen onder de regeling specialistische GGz zorg. De verleende specialistische GGz zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie Apollon een zorgovereenkomst heeft, dan wordt de behandeling volledig vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding wordt echter wel verrekend met de wettelijk vastgestelde eigen risico, dat in 2016, € 385 bedraagt. Indien u gekozen heeft voor een hoger eigen risico, dan is dit bedrag ook hoger. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie Apollon geen zorgovereenkomst heeft, dan wordt een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. Wij sturen u in dit geval een rekening, die u zelf rechtstreeks aan Apollon dient te voldoen. Vervolgens declareert u zelf de rekening bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens het bedrag conform het restitutiepercentage, zoals vermeld in uw zorgpolis, rechtsteeks aan u uitkeren.

In 2016 heeft Apollon een SGGz zorgcontract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Multizorg, DSW, Achmea, De Friesland, Zilveren Kruis en CZ.

De kosten voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder de WMO en worden vergoed door de gemeente waar u ingeschreven staat.

Eigen initiatief/particulier of diagnostiek of behandelingen die niet (meer) onder de verzekering vallen (OZP-tarief)

We hanteren voor de psychiater het norm uurtarief medisch specialist  €138,- per uur. Het uurtarief voor een psycholoog bedraagt: € 98. Voor aanvullend werk door andere medewerkers, geldt een lager tarief van € 87 per uur. Onze verrichtingen zijn vrijgesteld van BTW.

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Sinds januari 2012 vindt geen vergoeding meer plaats van door u gemiste of geannuleerde afspraken. Afspraken die niet binnen 48 uur afgezegd zijn, worden deels rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor van Apollon een factuur van € 50.

Privacyregeling

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het beroepsgeheim is van toepassing en dit houdt in dat wij met niemand over de informatie die u ons toevertrouwt, mogen praten of corresponderen zonder uw expliciete toestemming. Het secretariaat en de medewerkers hebben schriftelijk verklaard om deze privacy te bewaren.

Om uw privcay te waarborgen worden alle gegevens met betrekking tot intake en behandelproces, online vastgelegd in een verplicht elektronisch dossier, binnen een beveiligde serveromgeving.

Nadat de behandeling beindigd is, wordt het dossier 15 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt ze vernietigd. Tevens hebt u recht op inzage in het dossier.  Hiervoor dient u een afspraak te maken, vanwege de verplichting u over de inhoud van het dossier uitleg te geven. U kunt een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op u neemt.  Aan het maken van een afspraak voor uitleg van uw dossier en het opvragen van kopieën uit het dossier zijn administratieve kosten verbonden. Verslagen aan derden worden aan u persoonlijk toegezonden, zodat u ze kunt inzien en doorzenden naar relevante betrokkenen.

Geschillen
Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan zijn kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ´s-Hertogenbosch e.o. 
Indien gewenst zal uw behandelaar u het klachtenreglement ter beschikking stellen en u het adres van de klachtencommissie geven.

U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.